Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL ALEXANDER


Via Panoramica, 35 - 61011 Gabicce Mare (PU)
+39 0541 954166
+39 0541 960144

popis


The Alexander Hotel v�m spln� v�echny va�e potřeby, s profesionalitou a efektivity pozornost k detailu během sv�ho pobytu v Gabicce. Ve skutečnosti bude n� hotel m� zvl�tn� zaměřen� na potřeby na�ich z�kazn�ků, jak to bude mo�n� naj�t mnoho slu�eb, jako jsou:kr�sn� baz�nna�e restaurace se smyslem pro lidi s celiaki�;klimatizovan� pokoje s v�hledem na moře;Finsk� sauna a vyhř�van� l�zně pro blaho;trasy určen� pro j�zdu na kole;tenis a fotbal;To v�e a mnohem v�ce v na�ich hotelech ve městě Gabicce Mare a nezapomeňte, �e Alexander je ekologick� oceněn� za trvale udr�iteln� mobility prostřednictv�m Legambiente cestovn�ho ruchu.Dovolen� čas je drahocenn� čas a zde na 'Hotel Alexander je v dobr�ch rukou. Postar�me se o v�s a ka�d� okam�ik str�ven� s n�mi trochu 'zvl�tn�.Pojďme d�t na�e 40 let zku�enost� a profesionality k va�im slu�b�m. Teplo a pohostinnost rodině ř�zen� jsou kombinov�ny s pečliv�m, �zkostlivou a kvality, kter� chce mazlit a nab�dnout sv�m z�kazn�kům, to v�e "plus" pro nezapomenutelnou dovolenou.5 důvodů, proč si vybrat AlexanderAtmosf�ra: ide�ln�m m�stem pro str�ven� dovolen� v lidsk�m měř�tku, kde si ka�d� mů�e prostor, kter� potřebuj�. Vhodn� pro v�echny věkov� kategorie.Pohostinnost: budete v�t�ni v rodinn�m prostřed�, kde je uměn� pohostinnosti souč�st� na�� tradice.Př�chutě: hled�n� chut� dobr�ho j�dla jsou ned�lnou souč�st� vědět, jak ��t a ocenit radosti �ivota.V�eň: pozornost k detailu, v hotelu Alexander se stal tradic�. Ka�d� kout na�eho domova je pohodln� pro v�niv� z�itek z dovolen�.Holiday: sport, moře, vnitrozemsk� oblast, kultura, nočn� a relaxace setkat tady a d�t odpovědi, kter� potřebujete.

služba


Soukrom� parkovi�tě vedle hotelu,
velk� zahrada pro va�i relaxaci,
kulečn�kov� s�l, burraco oblast, internet point a wi-fi,
K dispozici bar, s organick�mi a eko aperitivů ve večern�ch hodin�ch, na zahradě, pop�jen� �umiv�ch long drinky, ve společnosti dobr� hudby,
Beach (koupelny 34xx01slash10xx35), v nejklidněj�� a v kontaktu s př�rodou,
elektrick� golf auto j�t nahoru od pl�e,
Transfer na leti�tě az leti�tě,
prohl�dky objevit z�zem�,
Nakupov�n�: zvl�tn� dohody s nejlep��mi prodejen v t�to oblasti,
městsk� kola pro va�e vyj�ďky na kole.
A pro milovn�ky aktivn� dovolen� nab�z�me: J�zda na kole, golf, tenis, turistika, jachting, fotbal, nordic walking a pl�ov� volejbal.

M�me 2 baz�ny Nechte regenerovat v hork� vaně. Mo�nost v�uky plav�n� a vodn� aerobik tř�d.

V na�em wellness centru, mů�ete si odpočinout a myslet jen na sebe. Omladit tělo i ducha ve finsk� sauně a v�řivce. Vezměte slunečn� sprchu (UVA), aby nemuseli vzd�t zlat� op�len�. Dopřejte si osvě�uj�c� mas�, vypou�těn� nebo relaxaci.

Objevte restauraci v hotelu Hotel Alexander Gabicce Mare. M�me cit pro ty, kteř� potřebuj� dodr�ovat bezlepkovou dietu.

Na�e kuchyně
Dovolen� na paměti, zač�n� z kuchyně, co� je důvod, proč nab�z�me zdrav� v��ivy, př�rodn�ch a ekologick�ch produktů na�� země a na�eho moři.
Chceme pos�lit m�stn� kuchyni s tradičn�mi pokrmy.
Sn�daně v zahradě ... Čist� relaxace!
V dopoledn�ch hodin�ch najdete bohatou sn�dani formou pod�v� v zahradě nebo u baz�nu, kde mů�ete objevovat sladk� chuť sladk�ch a slan�ch kol�čů, su�enek a kol�če připraven�ch ��fkuchaři, s�r a sal�m různ�ch druhů, 5 různ�ch odrůd chleba, servisn� vyj�dřeno pro př�pravu vajec, s inovativn�m bio koutkem, diety a lepku netolerantn�, to v�e o�iven�m pečliv�m stoln�ho servisu na čaj, k�vu nebo cappuccino zač�t dobr� den.
Oběd ček� fantastick� bufet
Vyrobeno s př�sadami a s �irok�m v�běrem: zeleniny, sal�ty, předkrmy - tepl� a studen� -, prvn� obsazen�, tepl� hlavn� j�dla a grilovan� maso a ryby. A na z�věr ... čerstv� ovoce, sorbety, zmrzliny a dezerty.
Ve večern�ch hodin�ch, večeře a la carte
Vyberte si ze čtyř menu, s �irokou variac� m�stn�ch j�del, objevovat na�e chutě. A konečně na�e lahodn� dezerty: dom�c� moučn�ky, pudinky a měkk� a voňav� dorty.
To v�e je Hotel Alexander .... mnohem v�c ne� dovolen� !!!

z € 45,00
informace o požadavku
kde jsme